Niezwykle użyteczny program wspomagający obróbkę wyników obliczeń wykonanych w programie Gaussian


DOWNLOAD

Program do działania wymaga .NET Framework 2.0


POPRAWKI

  • 2014.01.23 - zestaw poprawek do trybu NMR w LogAnalyzerze wersja 2.1 (tylko plik LogAnalyzer.exe ) —  pobierz archiwum RAR
  • 2013.11.06 - zestaw zbiorczych poprawek dla LogAnalyzera wersja 2.1 (tylko plik LogAnalyzer.exe ) —  pobierz archiwum RAR

Program posiada następujące cechy:

  • odczytuje wartości energii cząsteczki oraz poprawek termicznych do energii, entalpii i funkcji Gibbs'a.
  • jeżeli w pliku .log znajduje się optymalizacja geometrii, obliczenie częstości i Single Point liczony wyższą bazą to program wyświetla oddzielnie wartości energii cząsteczki policzoną w bazie z optymalizacji (OPT Energy) i w bazie z obliczenia Single Point (SP Energy).
  • w przypadku obliczeń, w których stosowano słówko "Counterpoise" program wyświetla ostatnią znalezioną w pliku log wartość energii znalezioną po słowach: "Counterpoise: corrected energy".
  • program wyszukuje również odpowiednie wartości energi, entalpii i funkcji Gibbs'a liczonych metodami MP2, MP3, MP4, MP5, G1, G2, G2MP2, G3, G3MP2, G3B3, G3MP2B3, G4 oraz G4MP2.
  • dzięki wbudowanemu trybowi odczytywania logów pochodzących z obliczeń NMR program umożliwia szybie odczytanie przesunięć chemicznych dla wszystkich rodzajów atomów i zgromadzenie ich w postaci tabelki, którą mozna skopiować np. do programu Microsoft Excel.
  • kopiując informacje uzyskane w głównym oknie programu do trybu REACTIONS możliwe jest bezpośrednie obliczanie entalpii, czy też energii swobodnej reakcji bez konieczności obróbki danych w arkuszu kalkulacyjnym.
  • tryb 3D Plot jest powiązany obliczeniami typu "opt=modredundant" i powstał w celu ekstrahowanie z plików log wartości energii cząsteczki dla określonych dwóch kątów dwuściennych, które ulegały zmianie w trakcie obliczenia "opt=modredundant".
  • tryb Frequencies zestawia w formie tabelki informacje na temat wszystkich drgań cząsteczki i umożliwia kopiowanie zestawionych wartości na przykład do arkusza kalkulacyjnego.